URBAN S.A. accesează fonduri POIM pentru proiecte

Distribuie articolul:

                                                                      

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ialomița

În data de 06 septembrie 2023, s-a semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ialomița” între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, și URBAN S.A., în calitate de Beneficiar. Obiectul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. cod SMIS 2014 – 158445.

Proiectul se încadrează în acțiunile finanțabile în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, Componenta 1  –  Apel  de  Proiecte  pentru  Dezvoltarea  Infrastructurii de Apă și Apă uzată – sprijin pregătire proiecte de  investiții.

– Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea documentațiilor necesare pentru accesarea fondurilor   europene   pentru   promovarea   investițiilor    în    domeniul    apei și apei    uzate, conform investițiilor prioritare identificate la nivelul Master Planului județului Ialomița în perioada post 2020 în vederea realizării angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE). Implementarea proiectului urmărește creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei prin extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul    Slobozia,    astfel încât acestea să satisfacă, din punct     de vedere calitativ și cantitativ, cerințele actualilor și viitorilor consumatori, la nivelul normelor europene în vigoare.

 Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului:

  1. Documente suport la cererea de finanțare (Studiu de fezabilitate, analiză cost- beneficiu, analiză instituțională, evaluarea impacturilor asupra mediului, studii topografice, studii geo, expertize tehnice).
  2.  Aplicație de finanțare (inclusiv prin finalizarea formularului Aplicației de finanțare și a documentelor suport) pâna la aprobarea finală.
  3.  Documentație  de  atribuire  pentru  contractele  de  servicii, lucrări și furnizare din planul  de  achiziții care este parte din  Aplicația  de  Finanțare, inclusiv sprijin acordat  pe  parcursul  perioadei  de desfășurare a procesului de licitare-contractare.
  4.  Un seminar/workshop de prezentare a studiului de fezabilitate și a documentațiilor de atribuire.

Valoarea proiectului:

Valoare totală proiect: 12,640,658.27 lei Valoare totală eligibilă: 10,322,401.91 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune: 10,219,177.89 lei Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1,445,136.27 lei Vloare cofinanțare eligibilă a Beneficiarului: 103,224.02 lei

Valoare neeligibilă inclusiv TVA: 2,318,256.36 lei

Perioada de implementare a proiectului: Perioada de implementare a Proiectului este de 5 luni, respectiv între data de 01august 2023 și data de 31 decembrie 2023.

Grup ţintă: Beneficiarul final al serviciilor de asistență tehnică este în mod indirect operatorul regional Urban S.A., în numele U.A.T. Municipiul Slobozia, investițiile urmărind să satisfacă, din punct de vedere calitativ și cantitativ, cerințele actualilor și viitorilor consumatori din municipiul Slobozia.

Date de contact Beneficiar:

Website: https://urbanslobozia.ro E-mail: office@scurbansaslobozia.ro Telefon: 0243.230.153 Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr.14, Slobozia, Ialomița

Persoană de contact: Dan Manea – manager de proiect


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *