Consiliul Judeţean Ialomiţa concesionează teren în comuna GIURGENI

Distribuie articolul:

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița

Informații generale privind concedentul : Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro

  1. Informații generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate:

– teren în suprafață de 191.268 mp, înscris în CF nr. 21316 Giurgeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 21316, situat în intravilanul comunei Giurgeni, sat Giurgeni, Tarla 899/4, nr. FN, categoria de folosință – curți-constrcții ;

– teren în suprafață de 48.276 mp, înscris în CF nr. 21467 Giurgeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 21467, situat în extravilanul comunei Giurgeni, sat Giurgeni Tarla 899/4, categoria de folosință – arabil ;

Bunurile aparțin domeniului public al județului Ialomița, destinate pentru construirea de parc fotovoltaic, concesionate conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 25 din 12.02.2024.

  1. Informații privind documentația de atribuire : se regăsesc în caietului de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire :Direcția Achiziții și Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public și Privat, situat la parter, camera 16, în sediul Județului Ialomița ;

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire :

Contravaloarea documentației de atribuire este de 100,00 lei/exemplar în numerar și se achită la casieria concedentului ;

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 29.04. 2024, ora 16.00

  1. Informații privind ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor : 13.05.2024, ora 16.00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, la registratură.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : Oferta va fi depusă în într-un exemplar conform documentației de atribuire.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor :14.05. 2024, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr.21, parter, în sala de ședințe.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița- pgref@just.ro.
  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 08.04.2024.

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *