Hotărâri care stau să fie emise, luna aceasta, de către Consiliul Judeţean

Distribuie articolul:

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 29.03.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.02.2023;
b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 15.03.2023.
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și
completările ulterioare;
2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.180/28.09.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.120/15.07.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea”, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
6. proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioare;

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 218 din 28.10.2022 privind închiderea Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț”, trecerea acesteia în structura Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități
”Kalina și Maria”, care după reorganizare se va numi Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina, Maria și Vlăduț” Slobozia;
8. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2022 – referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ – clasele V – VI”- Faza Națională, 10-13 aprilie 2023;
10. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE”- Faza Națională, 07-11 aprilie 2023;
11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioare;
12. proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2.969 mp, situat în Slobozia, Șoseaua Sudului, nr. 5A, a terenului în suprafață de 6.961 mp, situat în Slobozia, str. Ion Creangă,
nr. 2 și a terenului în suprafață de 114 mp, situat în Slobozia, str. Mihail Sadoveanu;
13. proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
14. proiect de hotărâre privind darea în administrarea Muzeului Național al Agriculturii a bunurilor imobile aferente „Fermei agricole Perieți”;
15. proiect de hotărâre privind respingerea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 95 din 11.12.2008 și nr. 98 din 17.03.2009;
16. proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 78,4071 ha, teren cu destinația agricolă – categoria de folosință arabil, situată în extravilanul comunei Giurgeni;
17. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru privind închirierea de bunuri imobile de către Județul Ialomița;
18. proiect de hotărâre privind închirierea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia;

19. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 4 din 10.01.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și
reabilitare DJ212: limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN2A, intersecție cu DJ201 – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”;
20. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 174 din 30.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții
”Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
21. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico –economici actualizați, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
22. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G.
nr. 47/2022 cu modificările și completările ulterioare;
23. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții “Reabilitarea și punerea în circuitul turistic a Fermei model Perieți – monument de istorie agrară”;
24. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea și punerea în circuitul turistic a Fermei model Perieți – monument de istorie agrară ”;
25. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare, nr.3”, COD SMIS 140202;
26. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 118/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
27. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”,
COD SMIS 140216;

28. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
29. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
30. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023;
31. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2023.

III. Diverse
Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *