Feteşti. DADP angajează şofer

Distribuie articolul:

Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetești, Județul Ialomița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacanta,conform H.G. nr. 1336/2022 după cum urmează:

– șofer I- 1 post în cadrul Formația Întreținere Utilaje și Mobilier Urban

Concursul se desfǎşoarǎ la sediul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti, Str. Călărasi, nr 512 după cum urmeaza:

Dosarele se vor depune în perioada 20.02-03.03.2023, de luni-joi între orele 8:00-16:30, respectiv vineri între orele 8:00-14:00, la sediul DADPP Feteşti, str. Călăraşi, nr.512, Compartiment Resurse Umane;

selectia dosarelor de concurs – 06.03.2023 ora 09:00 ;

-afișare rezultate selecție dosare –06.03.2023 ora 11:00

-depunere contestații selecție dosare –06.03.2023(11:00) -07.03.2023(11:00)

-afișare rezultate soluționare contestații selecție dosare – 07.03.2023 ora 14:00

Formația Întreținere Utilaje și Mobilier Urban

Proba scrisă

09.03.2023 -ora 9:00

-afișare rezultate probă scrisă – 09.03.2023 ora 11:30

-depunere contestații probă scrisă – 09.03.2023 (11:30 )-10.03.2023(11:30 )

-afișare rezultate soluționare contestații probă scrisă – 10.03.2023 ora 13:30

Proba interviu

13.03.2023 -ora 9:00

-afișare rezultate proba interviu-13.03.2023 ora 11:30

-depunere contestații probă interviu –13.03.2023 (11:30 )-14.03.2023(11:30 )

-afișare rezultate soluționare contestații probă interviu – 14.03.2023 ora 14:00

-afișare rezultatul final al concursului – 14.03.2023 ora 14:30

 1. Conditii generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată prevăzute la art.15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 sunt:
 2. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 3. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 4. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 8. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 9. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 10. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată sunt:

– șofer I- 1 post în cadrul Formației Întreținere Utilaje și Mobilier Urban

1.studii medii (Școală profesională ; Liceul – foaie matricolă 12 clase)

2.vechime in muncă minim 3 ani

3.deținător permis conducere categoriile B ,C,E

Conform art. 35 al H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind organizarea și dezvoltarea cariereipersonalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs,conform modelului prevăzut la anexa 2 ;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,după caz
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă,a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și în specialitata studiilor solicitate pentru ocuparea postului
 • certificat de cazier judiciar sau , după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anteriorderulării concursului
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Candidatul care depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor,are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar , anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane .

Bibliografia de concurs este disponibilă accesând pagina www.dadpfetesti.ro , dar și la sediul instituției.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DADPP Fetesti, Județul Ialomița, din strada Călăraşi, nr. 512, telefon 0243/361454.

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *