Consiliul Judeţean – Hotarâre privind preţul pentru tona de iarbă

Distribuie articolul:

COMUNICAT

Consiliul Judeţean Ialomiţa, având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 30272/2023 – D din 21.11.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

– Adresa nr. 9582 din 16.11.2023 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;

-Raportul de specialitate nr. 30320/2023 – X din 21.11.2023 al Direcției Investiții Publice și Servicii Publice, Serviciul Unitate Implementare Proiecte, Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

– Avizul nr. 33463/2023 – D din 19.12.2023 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,

În conformitate cu:

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului

  1. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului  funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă preţul mediu pentru tona de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte în cuantum de 70,00 lei/tonă pentru anul 2024, în vederea determinării preţului concesiunii/închirierii pentru suprafeţele de pajişte aflate în domeniul public şi privat al comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Ialomiţa.

Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 1 ianuarie 2024.

Art. 3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica tuturor consiliilor locale din judeţul Ialomiţa și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

*** Contrasemnează pentru legalitate, MARIAN PAVEL Secretarul General al Județului Ialomița Adrian Robert IONESCU


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *