Cardul European de Sănătate vă ajută în străinătate

Distribuie articolul:

Cardul european de asigurări de sănătate (CEASS) dă dreptul asiguraților la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare  pe teritoriul  statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene.

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/SEE/Elveţia pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni. Pentru asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, cardul european nu produce efecte pe teritoriul României şi nu creează nicio obligaţie pentru furnizorii de servicii medicale din România. CEASS se eliberează la cererea asiguratului, de către casa de asigurări de sănătate la care acesta se află în evidență. Cererea se depune în scris și este însoțită de o copie a cărţii de identitate sau, în cazul minorilor, a certificatului de naştere precum și dovada de asigurat (adeverință de salariat, talon de pensie, carnet de șomer, etc.). CEASS se transmite prin poștă în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în sistem a cererii. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea CEASS sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP), care deschide dreptul titularului la acealeași servicii medicale ca și cadrul. În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Elveţia şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS (pierdere, furt, distrugere, nu a fost solicitat la plecare sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa deCJAS G asigurări (prin poştă, fax, email) şi să  solicite un CIP.

Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore. Costul cardului european este suportat din FNUASS. Asiguratul care solicită înlocuirea cardului european în interiorul perioadei de valabilitate va putea beneficia, contra cost, de un alt card a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial. Perioada de valabilitate a cardului european de asigurări de sănătate este de 2 ani de la data emiterii. Asiguratul care posedă  CEASS beneficiază de serviciile medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE/SEE/Elveţia, în aceleaşi condiții ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat. Este însă  posibil ca pentru anumite servicii,  să fie necesară coplata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt  decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate aceste servicii. Cardul european nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează întru-un stat membru UE/SEE/Elveţia  în scopul obţínerii unui  tratament medical planificat. Pentru acest tip de servicii este nevoie de eliberarea Formularului European E112 (S2). CEASS  acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă. Cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală necesară pe timpul șederii temporare în statul respectiv vor fi rambursate de casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului, prin CNAS.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *