Elevii „cei mai defavorizaţi” primesc 500 de lei de la Primărie

Distribuie articolul:

Începând cu data 31.08.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Slobozia demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru  sprijin educaţional  acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire  a  acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la  nivelul  veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/anșcolar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal alcopilului.

BIROCRAŢIE EXCESIVĂ

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

– să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Slobozia;

– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie de până  la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari)

– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021, cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 31.08.2020 – 04.09.2020, în intervalul orar 8-16.30 la sediul Direcției de Asistență Socială Slobozia- Str. Alexandru Odobescu nr. 1, Mun. Slobozia, Jud. Ialomița, însoţite de următoarele acte doveditoare:

– acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);

– documente  din care  rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după  caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului/  hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească  de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);

– certificatele de naștere/cărțile de identitate ale copiilor (original și copie);

– dovada înscrierii la grădiniță/ școală;

– certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz);

– certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie;

– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii  familiei, eliberate  de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată,extrase de cont,decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor(după caz);

– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

– Cerere–Declarație pe propria răspundere

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim  garantat  conform  Legii  nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru  beneficiarii  prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială Slobozia tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art.4 alin.(5)O.U.G. nr. 133/2020, fără a fi necesară o altă solicitare din partea familiei.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 07.09.2020-09.09.2020, urmând ca Direcția de Asistență Socială a Municipiului Slobozia să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Ialomița la data de 10.09.2020.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Slobozia are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului Județului Ialomița, ca  atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite  magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului. Informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul: 0243.231401, int. 171/172.

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *